Inschrijfformulier voor een taalcursus


Cursusgegevens

Persoonlijke gegevens
General terms and conditions

Onderdeel A: Algemeen

A1. Algemene bepalingen

A1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met hoofdletter geschreven en hebben deze, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
A. Beheerseenheid: een faculteit of andere beheerseenheid van de Universiteit Maastricht;
B. Cursist: de natuurlijke persoon die, op basis van een door de Wederpartij aangegane Overeenkomst, feitelijk deelneemt aan de Cursus. Wederpartij A kan tevens cursist zijn;
C. Cursus(en): cursus(en) –of training(en) dan wel Maatwerkcursus verzorgd door het Talencentrum;
D. Datum: de datum zoals vermeld op de e-mail, of de eerstvolgende werkdag ná de datum op het poststempel;
E. Deelnamevoorwaarden: voorwaarden waaraan moet zijn voldaan alvorens er een Overeenkomst tot stand komt;
F. Doeltaal: taal waar de Cursus betrekking op heeft;
G. Inschrijvingsbevestiging: schriftelijke bevestiging van toegang van de Cursist tot de Cursus, welke wordt verstuurd nadat aan de Deelnamevoorwaarden is voldaan;
H. Offerte: gespecificeerd, Schriftelijk aanbod van het Talencentrum aan Wederpartij B of C, met betrekking tot de Cursus of Maatwerkcursus;
I. Maatwerkcursus: een door het Talencentrum op maat gemaakte cursus ten behoeve van bedrijven, instellingen dan wel een Beheerseenheid;
J. Overeenkomst: de overeenkomst die door een Wederpartij met het Talencentrum wordt aangegaan in het kader van de Cursus;
K. Schriftelijk: per brief of e-mail;
L. Talencentrum: Universiteit Maastricht (UM), te dezen handelend onder de naam Talencentrum Universiteit Maastricht;
M. Voorwaarden: de onderhavige algemene cursus- en trainingsvoorwaarden Talencentrum Universiteit Maastricht;
N. Wederpartij: de natuurlijke persoon (indien gespecificeerd: Wederpartij A), Beheerseenheid van de UM (indien gespecificeerd: Wederpartij B) of rechtspersoon waaronder bedrijven en/of andere instellingen dan de UM (indien gespecificeerd: Wederpartij C) welke tot het Talencentrum in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met het Talencentrum gesloten Overeenkomst;
A1.2 Indien de Wederpartij niet tevens de Cursist is, dient de Wederpartij er zorg voor te dragen dat de Cursist van de Voorwaarden op de hoogte is. Voor zover uit deze Voorwaarden verplichtingen voortvloeien voor de Cursist, is de Wederpartij gehouden ervoor te zorgen dat de Cursist hieraan voldoet. De Wederpartij is verantwoordelijk voor elke niet-naleving van de Voorwaarden door de Cursist.

A2. Toepasselijkheid

A2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Wederpartij en het Talencentrum, en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door het Talencentrum gedane Offertes.
A2.2 Indien de Wederpartij op de Overeenkomst, of enige andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst, zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijk andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
A2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst of enig beding uit de Voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover het Talencentrum deze uitdrukkelijk en op schrift gesteld, ondertekend door de daartoe bevoegde personen, heeft aanvaard, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door het Talencentrum wordt aanvaard, dan zal dit geen precedent werking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.

A3. Totstandkoming Overeenkomst

A3.1 In geval van Wederpartij A komt de Overeenkomst tot stand op de Datum dat de Wederpartij het inschrijfformulier elektronisch instuurt.
A3.2 In geval van Wederpartij B of C komt de Overeenkomst tot stand op de Datum dat het Talencentrum de ondertekende Offerte heeft ontvangen.
A3.3 In geval van Wederpartij B of C kan, in gevallen als genoemd in artikel C4, de gewijzigde Overeenkomst tevens tot stand komen indien het Talencentrum, zonder bezwaar van de Wederpartij, is gestart met de feitelijke uitvoering van de Cursus.
A3.4 Een Offerte is slechts geldig gedurende daarop vermelde termijn. Indien de Offerte niet binnen deze termijn is geaccepteerd vervalt het aanbod, tenzij het Talencentrum Schriftelijk laat weten dat het aanbod nog steeds geldt.
A3.5 Een inschrijving of ondertekende Offerte kan door de Wederpartij uitsluitend Schriftelijk worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging het Talencentrum heeft bereikt, vóór de Datum waarop de Inschrijvingsbevestiging door de Wederpartij is ontvangen, dan wel de ondertekende Offerte door het Talencentrum is ontvangen.

A4. Deelname

A4.1 Als Deelnamevoorwaarden voor een Cursus gelden:
- het verstrekken van alle door het Talencentrum gevraagde informatie; en
- indien voorgeschreven, een intakegesprek met de Cursist; en
- het hebben voldaan van (het verschuldigde deel van) de cursuskosten.
A4.2 De Cursist dient op het aangegeven aanvangstijdstip aanwezig te zijn in de ruimte waar de Cursus wordt verzorgd.
A4.3 Bij een groepscursus wordt de Cursist nog tot 15 minuten na aanvang tot de ruimte toegelaten, tenzij het een toets betreft.
A4.4 Bij een individuele Cursus wordt de cursist tot 30 minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip toegelaten, met dien verstande dat de Cursus dan beperkt is tot de overeengekomen duur minus de tijd dat de Cursist te laat is.
A4.5 De cursuskosten worden bij te laat komen of verhindering niet gerestitueerd.
A4.6 Het Talencentrum is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer in geval van ziekte of andere dwingende redenen.
A4.7 Het Talencentrum kan toegang tot de Cursus ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt onder andere in het niet of niet tijdig betalen van het cursusgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de Cursist op grond van deze Voorwaarden verplicht is.

A5. (Intellectuele) eigendomsrechten

A5.1 Alle (intellectuele) (eigendoms-) rechten van de Cursussen berusten bij het Talencentrum. Cursisten worden uitsluitend in de gelegenheid gesteld daarvan gebruik te maken en Cursisten/ Wederpartijen zijn – tenzij het Talencentrum daartoe uitdrukkelijk, op schrift gesteld en ondertekend door de daartoe bevoegde personen, toestemming heeft verleend – niet gerechtigd deze op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, openbaar te maken of te exploiteren.
A5.2 Onverlet de mogelijkheid voor het Talencentrum om volledige schadevergoeding te vorderen, zijn Wederpartij A, B en C, per overtreding, aan het Talencentrum een boete verschuldigd ter hoogte van het cursusgeld van de betreffende Cursus tenzij hiervoor door het Talencentrum aan de betreffende Wederpartij toestemming is verleend.

A6 Afsluiting Cursus

A6.1 Een Cursus kan worden afgesloten met een examen of toets.
A6.2 Een examen wordt afgenomen door een andere organisatie dan het Talencentrum. De Wederpartij en/of Cursist dient eventuele examengelden zelf te voldoen, tenzij bij de cursusinformatie anders is aangegeven.
A6.3 Een toets wordt afgenomen door het Talencentrum. De kosten van de toets zijn inbegrepen in het cursusgeld. Tenzij anders vermeld is er bij een toets geen herkansingsmogelijkheid.
A6.4 Tenzij anders is bepaald, ontvangen Cursisten na afloop van de Cursus een certificaat als ze de Cursus met goed gevolg hebben afgesloten (al dan niet na het afleggen van een examen of toets). Op het certificaat is het aantal studiepunten (ECTS, European Credit Transfer System) en het eindniveau volgens het Europees Referentiekader vermeld.

A7. Betaling

A7.1 Tenzij anders overeengekomen dienen de cursusgelden door de Wederpartij zelf te worden voldaan. Indien een ander dan de Wederpartij betaalt, blijft de Wederpartij echter verantwoordelijk voor voldoening van de cursusgeld.
A7.2 Bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt de Wederpartij Schriftelijk alle, t.b.v de betaling, relevante gegevens aan het Talencentrum. Onder relevante gegevens wordt mede verstaan: order-/inkoopnummers of andere gegevens met een dergelijke strekking. Indien deze bij het aangaan van de Overeenkomst niet aantoonbaar Schriftelijk zijn verstrekt, geeft het ontbreken van deze gegevens bij facturering niet het recht om de betaling op te schorten.
A7.3 Indien niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, is de Wederpartij, nadat de termijn in een hierop verzonden ingebrekestelling is verlopen, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, de wettelijke rente, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk opeisbaar. Alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom.
A7.4 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.

A8. Slotbepalingen

A8.1 In de Cursussen is de Doeltaal de instructietaal, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
A8.2 In het cursusgeld zijn kosten van een eventueel examen, boeken of andere studiematerialen niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. De Wederpartij/Cursist ontvangt voor aanvang van de Cursus informatie over het benodigde studiemateriaal opdat hij/zij dat zelf kan verwerven. Als de Wederpartij een ander is dan de Cursist zorgt zij ervoor dat de Cursist hierover tijdig geïnformeerd is.
A8.3 Het Talencentrum behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden, in geval van een relevante wijziging van omstandigheden, te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde Voorwaarden zullen op de Overeenkomst eerst van kracht zijn na 14 dagen na Schriftelijke mededeling hiertoe door het Talencentrum aan de Wederpartij van de wijziging(en) dan wel de gewijzigde Voorwaarden. Een relevante wijziging van omstandigheden wordt in ieder geval aanwezig geacht in geval van gewijzigde wet- of regelgeving, gewijzigde inzichten, of veroudering van de Voorwaarden.

A9 Uitstel en aansprakelijkheid

A9.1 Als het Talencentrum, vanwege bijvoorbeeld ziekte of afwezigheid van de docent, genoodzaakt is één of meer lessen uit te stellen of te verplaatsen, stelt het de Wederpartij en de Cursisten – voor zover hun contactgegevens bij het Talencentrum bekend zijn – daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Het Talencentrum zal uitgevallen lessen opnieuw aanbieden en, indien het Talencentrum daarvan na overleg met de Wederpartij afziet, een evenredig deel van hete overeengekomen cursusgeld restitueren, zonder voor meer of anders aansprakelijk te zijn.
A9.2 Het Talencentrum is aansprakelijk voor schade die de Wederpartij en/of Cursist lijdt als direct gevolg van een verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de Cursus door het Talencentrum, met dien verstande dat de schadevergoeding nooit meer bedraagt dan het door de Wederpartij voor de Cursus verschuldigde bedrag.

A10. Geschillen

A10.1 Alle geschillen die ontstaan, in verband met een door Wederpartij A of C met het Talencentrum gesloten Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, onder exclusieve toepassing van Nederlands recht.
A10.2 Alle geschillen met Wederpartij B zullen in eerste instantie in der minne worden geschikt door de hoofden van de betreffende Beheerseenheden. Indien blijkt dat minnelijke schikking niet kan worden bereikt, dan wordt het geschil, ter finale besluitvorming, voorgelegd aan het College van Bestuur.

Onderdeel B: Cursussen uit het open aanbod

B1 Algemeen

B1.1 Het gestelde in Onderdeel B is naast Onderdeel A van toepassing ten aanzien van Cursussen uit het open aanbod. Iedereen kan zich voor deze Cursussen inschrijven.
B1.2 Inschrijving kan uitsluitend geschieden via het digitale inschrijfformulier op de website van het Talencentrum.
B1.3 Het Talencentrum kan de inschrijving voor een Cursus(sen) van Wederpartij weigeren als het aantal beschikbare plaatsen is volgeboekt of als niet aan één van de Deelnamevoorwaarden is voldaan. In dergelijk geval wordt de Cursist op de wachtlijst voor de Cursus geplaatst.
B1.4 Indien er voor de Cursus een verplicht intakegesprek (als bedoeld in artikel A4.1) geldt, dient de Cursist zelf tijdig een afspraak te maken voor de intake. Na de intake wordt de Cursist geadviseerd over het aanbevolen startniveau voor een Cursus; hij/zij kan op basis hiervan de inschrijving voor een Cursus zo nodig herzien.
B1.5 Bij de cursusinformatie op de website van het Talencentrum is aangegeven of een intake verplicht is.
B1.6 Het aantal beschikbare plaatsen per Cursus is beperkt. Bij Cursussen waarbij het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt, wordt het aan deze plaatsen gerelateerde aantal Inschrijvingsbevestigingen voor die Cursus vergeven op basis van het tijdstip waarop aan de Deelnamevoorwaarden en betalingsverplichting is voldaan.
B1.7 Inschrijven voor een Cursus is alleen mogelijk als de Cursist beschikt over een tot het einde van deze Cursus geldig visum of verblijfsdocument.
B1.8 Voor het verkrijgen van een eventueel visum is de Wederpartij/de Cursist, maar in geen geval het Talencentrum, zelf verantwoordelijk. Inschrijving voor een Cursus van het Talencentrum zal in geen geval een grond zijn waarop een visum kan worden verkregen. Het Talencentrum kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een weigering van een visum ten behoeve van Wederpartij of Cursist.
B1.9 Een Cursist van het Talencentrum is als zodanig geen student van de Universiteit Maastricht.
B1.10 Het Talencentrum is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer in geval van ziekte of andere dwingende redenen.
B1.11 Het Talencentrum kan toegang tot de Cursus ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt onder andere in het niet of niet tijdig betalen van het cursusgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de Cursist op grond van deze Voorwaarden verplicht is.
B1.12 Door het inzenden van het inschrijfformulier wordt aan het Talencentrum toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit het inschrijfformulier verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve doeleinden van het uitvoeren van de cursus en overige voor de UM relevante cursus informatie.

B2 Cursusgeld en betalingsvoorwaarden

B2.1 De kosten voor iedere Cursus zijn vermeld bij de desbetreffende cursusinformatie op de website van het Talencentrum.
B2.2 Betaling van het cursusgeld geschiedt uiterlijk drie weken vóór aanvang van de Cursus en is mogelijk via overschrijving op ING- bankrekeningnummer IBAN NL90 INGB 0670 6924 84, of via een pin- of creditcardbetaling bij het Talencentrum.
B2.3 De kosten gebonden aan buitenlandse betalingen zijn voor de rekening van de Wederpartij.
B2.4 Betalen in termijnen is onder geen enkele omstandigheid mogelijk.
B2.5 Het Talencentrum hanteert verschillende cursustarieven:
- UM studenttarief: studenten van de UM die aantoonbaar een voltijdse reguliere studie aan de UM volgen en die een geldige collegekaart hebben voor het semester waarin de Cursus start.
- UM medewerkers/alumni tarief: medewerkers met een aantoonbaar dienstverband bij de UM tijdens de duur van de gehele Cursus, dan wel alumni van de UM die aantoonbaar kunnen maken dat zij een studie aan de UM hebben afgerond.
- Extern tarief: individuen die niet verbonden zijn aan de UM
B2.6 Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden wordt cursusgeld in geen geval gerestitueerd.

B3 Annulering

Van annulering is sprake als de Wederpartij of het Talencentrum, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, van de Overeenkomst afziet.

B3.1 Annulering door Wederpartij

B3.1.1 De Wederpartij kan de Overeenkomst uitsluitend Schriftelijk annuleren.
B3.1.2 Bij annulering door de Wederpartij worden in elk geval € 30 administratiekosten in rekening gebracht.
B3.1.3 Bij annulering door de Wederpartij op een Datum tot 30 dagen voor aanvang van de Cursus wordt het ontvangen cursusgeld, onder aftrek van de onder B3.1.2 bedoelde administratiekosten, geretourneerd.
B3.1.4 Bij annulering door de Wederpartij op een Datum binnen 30 dagen voor aanvang van de Cursus wordt 50% van het cursusgeld geretourneerd.
B3.1.5 Bij annulering door de Wederpartij op een Datum binnen 7 dagen voor aanvang van de Cursus of na aanvang van de Cursus, vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.
B3.1.6 Terugbetaling als bedoeld onder B3.1.3 en B3.1.4 vindt niet plaats in contanten, maar uitsluitend op het door de Wederpartij vermelde rekeningnummer.

B3.2 Annulering door het Talencentrum

B3.2.1 Het Talencentrum kan een Cursus annuleren als zich daarvoor onvoldoende Cursisten hebben aangemeld of zijn toegelaten of uitvoering van de Overeenkomst of Offerte voor het Talencentrum anderszins bezwaarlijk is. Het Talencentrum streeft ernaar om een beslissing tot het annuleren van een Cursus uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de Cursus te nemen.
B3.2.2 Bij annulering door het Talencentrum wordt de Wederpartij en/of Cursist daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Hij/zij ontvangt daarvan in elk geval ook Schriftelijk bericht.
B3.2.3 Bij annulering door het Talencentrum wordt het door de Wederpartij betaalde cursusgeld, met inachtneming van artikel B3.1.6, volledig geretourneerd, zonder dat het Talencentrum voor meer of anders aansprakelijk is.

B4 Cursustijden

B4.1 Voor de Cursus gelden de bij de desbetreffende cursusinformatie gegeven lesdagen en -tijden.
B4.2 Het Talencentrum kan de genoemde lesdagen en -tijden wijzigen. In dat geval zal het Talencentrum de Wederpartij/Cursist daarover zo spoedig mogelijk inlichten.
B4.3 Als de Wederpartij/Cursist de Overeenkomst annuleert als gevolg van de gewijzigde cursustijden, dan geldt hiervoor het onder artikel B3.2.3 gestelde.

Onderdeel C: Facultaire Cursussen en trainingen

C1. Algemeen

C1.1 Het in Onderdeel C gestelde is naast Onderdeel A van toepassing op Overeenkomsten tussen het Talencentrum en een Beheerseenheid met betrekking tot door het Talencentrum te verzorgen Cursussen voor studenten en/of medewerkers, voor zowel individuele Cursisten als groepen van Cursisten.
C1.2 Het Talencentrum verzorgt de Cursus conform de Voorwaarden en de specificaties die zijn opgenomen in de Offerte. In de Offerte wordt tevens vermeld tegen welk tarief de Cursus wordt verzorgd.
C1.3 De Beheerseenheid zorgt voor voldoende onderwijsruimte voor de Cursus(sen), die voldoet aan de door het Talencentrum gegeven specificaties. Als wordt overeengekomen dat het Talencentrum voor onderwijsruimte zorgt, zullen de kosten daarvan worden doorberekend aan de Beheerseenheid.
C1.4 Het Talencentrum is gehouden om de Cursus volgens de Offerte te verzorgen, als de Offerte binnen de aangegeven termijn is geaccepteerd.
C1.5 Bij acceptatie van de Offerte is de Beheerseenheid 100% van de prijs verschuldigd. Het Talencentrum zorgt ervoor dat een daartoe strekkende opdracht voor interne overboeking tijdig aan de Beheerseenheid wordt gestuurd.
C1.6 De Cursus dient aan te vangen op de in de Offerte genoemde startdatum. In overleg tussen Beheerseenheid en Talencentrum kan de startdatum worden aangepast. Indien de Cursus niet binnen drie maanden na de (nader) overeengekomen startdatum is gestart, kunnen door de Beheerseenheid aan een geaccepteerde Offerte geen rechten meer worden ontleend. Het bepaalde in C2 is van toepassing.
C1.7 De in de Offerte genoemde prijs geldt uitsluitend voor de desbetreffende Offerte.

C2 Annulering

Artikel B3 is van overeenkomstige toepassing.

C2.1 Annulering door Beheerseenheid

C2.1.1 De Beheerseenheid kan de Overeenkomst uitsluitend Schriftelijk annuleren.
C2.1.2 Bij annulering door de Beheerseenheid binnen 6 tot 4 weken voor aanvang van de Cursus of training wordt 50% van het cursusgeld terugbetaald. Terugbetaling vindt niet plaats in contanten, maar uitsluitend op het door de Wederpartij vermelde budgetnummer.
C2.1.3 Bij annulering door de Beheerseenheid binnen 4 weken voor aanvang van de Cursus of training vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Het verzetten van de lessen die binnen een Cursus of training worden gegeven, of een deel ervan, naar andere dagen of tijdstippen dan in de Offerte vermeldt, kan uitsluitend plaatsvinden tot 4 weken voor aanvang van de Cursus of training tegen een vergoeding van €25 per verzoek. Binnen 4 weken voor aanvang van de Cursus of training is verzetten niet meer mogelijk.

C2.2 Annulering door het Talencentrum

C2.2.1 Bij annulering door het Talencentrum wordt de Beheerseenheid daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
C2.2.2 Bij annulering door het Talencentrum wordt het betaalde cursusgeld volledig teruggestort, zonder dat het Talencentrum voor meer of anders aansprakelijk is.

C3 Uitstellen of verplaatsen van Cursussen of lessen

C3.1 Tussen Beheerseenheid en Talencentrum kan worden overeengekomen dat de lessen die binnen een Cursus worden gegeven, of een deel ervan, plaatsvinden op andere dagen of tijdstippen dan in de Offerte vermeld. Beheerseenheid en Talencentrum komen daarbij tevens overeen hoe de daaraan verbonden kosten worden verdeeld. Uitgangspunt hierbij is dat het Talencentrum kosten doorberekent als de wijziging niet ten minste 48 uur voor de eerder overeengekomen aanvangstijd van de les of Cursus is overeengekomen.
C3.2 Voor Cursussen of lessen op de eerste werkdag na een weekend of feestdag geldt dat een eventuele wijziging minimaal 48 uur voor dat weekend of de desbetreffende feestdag moet zijn overeengekomen.

C4 Wijzigingen van de Overeenkomst

C4.1 Het Talencentrum en de Beheerseenheid kunnen gedurende de looptijd van de Cursus in overleg besluiten tot aanpassingen van de Overeenkomst. Dergelijke afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
C4.2 Verzoeken van de Beheerseenheid zullen door het Talencentrum altijd op haalbaarheid worden getoetst en met een aangepaste Offerte aan de Beheerseenheid worden bevestigd. Na acceptatie van de Offerte door de Beheerseenheid komt een nieuwe Overeenkomst tot stand.
C4.3 Het Talencentrum is niet gehouden om de gewijzigde Overeenkomst uit te voeren zolang de Beheerseenheid de gewijzigde Offerte nog niet Schriftelijk heeft geaccepteerd.
C4.4 Als het Talencentrum, zonder bezwaar van de Beheerseenheid, voorafgaand aan de Schriftelijke acceptatie aanvangt met de feitelijke uitvoering van de Cursus, is de Beheerseenheid in elk geval een evenredig deel van de cursuskosten verschuldigd.

Onderdeel D: Maatwerkcursussen in opdracht van bedrijven en andere instellingen dan de UM

D.1 Algemeen

D1.1 Het in Onderdeel D gestelde is naast Onderdeel A van toepassing op Overeenkomsten tussen het Talencentrum en Wederpartij C, met betrekking tot het door het Talencentrum verzorgen van Cursussen voor zowel individuele Cursisten als groepen van Cursisten.
D1.2 Het bepaalde in Onderdeel C is, mutatis mutandis, van overeenkomstige toepassing met uitzondering van het navolgende:
1) Bij acceptatie van de Offerte is de Wederpartij C het volledige bedrag van de Maatwerkcursus verschuldigd. Dit bedrag dient voor aanvang van de Cursus via overschrijving op ING- bankrekeningnummer IBAN NL90 INGB 0670 6924 84 te zijn voldaan;
2) Bij annulering door de Wederpartij C binnen 6 tot 4 weken voor aanvang van de Maatwerkcursus wordt 50% van het cursusgeld terugbetaald. Terugbetaling vindt niet plaats in contanten, maar uitsluitend op het door de Wederpartij vermelde rekeningnummer. Bij annulering door de Wederpartij C binnen 4 weken voor aanvang van de Maatwerkcursus vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.
3) Het verzetten van de lessen die binnen een Cursus worden gegeven, of een deel ervan, naar andere dagen of tijdstippen dan in de Offerte vermeldt, kan uitsluitend plaatsvinden tot 4 weken voor aanvang van de Maatwerkcursus tegen een vergoeding van €25 per verzoek. Binnen 4 weken voor aanvang van de Maatwerkcursus is verzetten niet meer mogelijk.
D1.3 Het Talencentrum is niet BTW-plichtig voor de door haar verzorgde taalcursussen. Voor de andere cursussen en activiteiten wordt de BTW-plichtigheid per cursus en activiteit bepaald. De BTW is in voorkomende gevallen vermeld op de offerte en nota.

Vastgesteld op 26 juli 2019, te Maastricht.


De UM verwerkt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen cursist en Talencentrum. Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen met: secr-languages@maastrichtuniversity.nl De vraagsteller krijgt een bevestigingsmail.